fbpx
Prague, Czech Republic

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tasty and beautiful cakes in Prague

Created with Sketch.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Aktualizováno 31. 1. 2020 

 

 1. Základní ustanovení

1.1  Tyto smluvní podmínky představují právně závaznou dohodu mezi uživatelem (fyzickou osobou či zástupcem právnické osoby), a provozovatelem, jímž je paní Claudia Bratosin, zastupující společnost Claudia’s sweets, Rybná 716/24, 110 00 Praha, ČR ohledně přístupu uživatele k internetovým stránkám Claudia‘ sweet (https://claudiasweet.eu/) a jejich užívání a jakýchkoliv souvisejících aplikací (internetové stránky). 

Internetové stránky poskytují následující služby: dorty na míru na základě objednávky provedené minimálně 2 týdny předem. Užíváním těchto stránek a služeb uživatel souhlasí, že si přečetl tyto Smluvní podmínky, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat.

Pokud s těmito Smluvními podmínkami v jejich plném rozsahu Uživatel nesouhlasí, musí okamžitě přestat používat tyto stránky a služby. Provozovatel doporučuje uživateli vytisknout si kopii těchto smluvních podmínek pro vlastní potřebu.

1.2  Dodatečná ustanovení uvedená v bodě 1.7 stejně jako dodatečné podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na internetových stránkách, představují integrální součást těchto podmínek a budou do nich zahrnuty formou odkazu.

1.3  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smluvní podmínky změnit. Aktualizovaná verze smluvních podmínek bude označena jako aktualizovaná a vstoupí v platnost svým zveřejněním. Uživatel je povinen informovat se o aktualizacích smluvních podmínek. Užíváním internetových stránek souhlasíte se změnami.

1.4  Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastní potřeby aktualizovat a měnit stránky tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu produktů, potřebám uživatelů nebo jeho obchodním prioritám.

1.5  Internetové stránky jsou dostupné všem, ovšem provozovatel přijímá objednávky pouze od zákazníků žijících v Praze. Informace poskytnuté na stránkách nejsou určeny k distribuci nebo užití osobou či organizací v jakékoliv oblasti s právní působností nebo zemi, kde by takové užití či distribuce byly v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo pro provozovatele znamenaly nutnost registrace v dané oblasti s právní působností nebo zemi.

1.6  Součástí dodatečných ustanovení, která se vztahují na užívání internetových stránek uživatelem, jsou:

 • Zásady ochrana osobních údajů, které vymezují podmínky zpracováni osobních údajů poskytnutých uživatelem provozovateli. Používáním stránek souhlasí uživatel se zpracováním těchto údajů a prohlašuje, že všechny takto poskytnuté udaje jsou pravdivé a úplné.
 1. Řádné užívání služeb

2.1  Používat internetové stránky k jinému účelu, než ke kterému byly vytvořeny, je zakázáno. Internetové stránky nesmí být užity ke komerčním účelům s výjimkou případů užití, které provozovatel sám schválil a ke kterým udělil souhlas.

2.2 Uživatel stránek souhlasí, že nebude:

 • systematicky shromažďovat data nebo obsah stránek nebo vytvářet databáze či seznamy bez písemného souhlasu provozovatele;
 • nakupovat produkty na internetových stránkách přes zprostředkovatele;
 • obcházet, blokovat nebo jakkoliv zasahovat do ochranných prvků internetových stránek včetně prvků znemožňujících kopírování obsahu nebo omezení přístupu a užití;
 • dopouštět se nepovolené prezentace obsahu internetových stránek na jiných stránkách či nepovoleného odkazování na stránku;
 • zasahovat do, narušovat, bezdůvodně přetěžovat internetové stránky nebo sítě a služby se stránkami spojené;
 • užívat internetové stránky nebo jejich obsah ve snaze konkurovat provozovateli nebo za účelem generování zisku či vytvoření komerčního subjektu;
 • dešifrovat, rozkládat nebo jinak měnit jakýkoliv software, který tvoří internetové stránky;
 • odstraňovat autorská nebo jiná vlastnická práva z obsahu;
 • kopírovat nebo měnit software internetových stránek, včetně, avšak nikoli výhradně jazyků Flash, PHP, HTML, Java Script nebo jiných kódů;
 • nahrávat nebo šířit (nebo se o to pokoušet) viry, Trojské koně nebo jiné materiály, které narušují bezproblémový chod a fungování stránek pro jakoukoliv stranu nebo jakýkoliv materiál, který aktivně či pasivně shromažďuje a šíří informace;
 • znevažovat, očerňovat a jakkoliv jinak poškozovat internetové stránky;
 • nepravdivě předstírat spojení s provozovatelem nebo jinou společností.
 1.   Obsah internetových stránek

3.1  Pokud není uvedeno jinak, stránky a služby včetně zdrojového kódu, databází, funkcí, softwaru, webového designu, audia, videa, textu, fotografií a grafiky na našich stránkách (dále jen „obsah“) jsou ve vlastnictví provozovatele.

3.2  Kromě výjimek jednoznačně ustanovených smluvními podmínkami nesmí být žádná část internetových stránek, služeb nebo obsahu kopírována, reprodukována, nahrávána, zveřejňována, překládána, vysílána, prodávána, distribuována nebo jakkoliv jinak využívána ke komerčním účelům bez předchozího výslovného písemného souhlasu provozovatele.

3.3  Provozovatel se zavazuje (a) vypracovat internetové stránky a obsah s náležitou péčí a odborností a (b) používat odpovídající metody detekce viru ve snaze zabránit nahrávání zavirovaného obsahu na internetové stránky.

3.4  Obsah internetových stránek je poskytován pouze jako zdroj obecných informací. Účelem obsahu není poskytovat rady. Kroky, které se rozhodne uživatel učinit nebo naopak neučinit na základě obsahu internetových stránek, musí uživatel vždy nejprve konzultovat s odborníkem.

3.5 Přestože provozovatel vyvíjí snahu aktualizovat informace uvedené na internetových stránkách, nemůže v žádném případě zaručit, že obsah stránek je vždy přesný, úplný a aktuální.

 1. Správa stránek  

4.1  Provozovatel si vyhrazuje právo (1) monitorovat internetové stránky pro případ porušení smluvních podmínek; (2) řešit soudní cestou spor s kýmkoliv, kdo tyto smluvní podmínky porušil; (3) odstranit nebo deaktivovat soubory a obsah nadměrné velikosti nebo jinak zatěžující náš systém a (4) jakkoliv jinak spravovat stránky způsobem chránícím svá práva a majetek a zajišťujícím správné fungováni stránek a služeb.

4.2  Provozovatel nemůže zaručit, že stránky neobsahují chyby nebo viry.

4.3 Uživatel je zodpovědný za konfiguraci své vlastní informační technologie, počítačových programů a platforem pro přístup na internetové stránky a je mu doporučeno chránit se před viry pomocí antivirového softwaru.

 1. Úpravy a dostupnost stránek  

5.1  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu měnit, upravovat a odstraňovat obsah stránek bez předchozího upozornění. Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat nebo rušit všechny nebo některé služby bez předchozího upozornění.

5.2  Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou dostupnost stránek. Může se potýkat s problémy s hardwarem, softwarem nebo jinými problémy nebo musí provádět údržbu stránek, což může vést k přerušením načítání stránek, zpomalením odezvy stránek nebo chybám. Uživatel si uvědomuje, že uživatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, poškození či nepříjemnosti způsobené nedostupností stránek nebo služeb. Provozovatel není nijak povinen udržovat internetové stránky a služby v chodu nebo poskytovat opravy, aktualizace či nové verze jakéhokoliv softwaru.

5.3 Na internetových stránkách se mohou vyskytnout typografické chyby, nepřesnosti či chybějící informace včetně popisů, cen, dostupnosti a jiných informací které se mohou vztahovat ke službám. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv opravovat chyby, doplňovat nepřesnosti a chybějící informace a aktualizovat informace bez předchozího upozornění.

 1. Omezení odpovědnosti  

6.1  Internetové stránky a služby jsou poskytovány v jejich aktuálním stavu a dostupnosti. Používáním stránek a služeb na sebe uživatel bere veškerá rizika kromě těch výslovně popsaných ve smluvních podmínkách. Veškeré záruky, podmínky a jednání, ať už výslovné či implikované (včetně těch stanovených předpisy, zvyky či běžnou praxí, obchodními postupy i obecným právem) v souvislosti s internetovými stránkami/službami a jejich používáním uživatelem, včetně, avšak nikoliv výhradně naznačených záruk spokojenosti s kvalitou,vhodnost k danému účelu či neporušení pravidel jsou vyloučeny v maximální možné míře podle příslušného práva.

Provozovatel se nezaručuje za správnost nebo úplnost obsahu stránek a není zodpovědný za (1) jakékoliv chyby či chybějící obsah;(2) neoprávněný přístup na servery nebo užití serverů provozovatele a/nebo osobních a/nebo finančních údajů na nich uložených; (3) přerušení nebo ukončení přenosu dat z internetových stránek či na ně nebo za (4) jakékoliv viry, trojské koně apod., které mohou být přeneseny z internetových stránek či na internetové stránky třetí stranou. Provozovatel nenese odpovědnost za zpožděni nebo nedodržení svých závazků podle těchto Smluvních podmínek, je-li toto zpoždění nebo nedodržení způsobeno událostmi mimo jeho kontrolu.

6.2  Odpovědnost provozovatele za ztrátu či škodu utrpěnou uživatelem

 1. Obecná ustanovení

7.1  Navštěvování stránek, odesílání emailů provozovateli a vyplňování online formulářů představují formy elektronické komunikace. Uživatel souhlasí s přijímáním elektronické komunikace a zároveň bere na vědomí, že všechny dohody, upozornění, informace a jiná komunikační sdělení, která s ním sdílí provozovatel elektronicky, ať už e-mailem nebo prostřednictvím internetových stránek, jsou z právního hlediska písemnou formou komunikace.

Tímto uživatel souhlasí s použitím elektronických podpisů, smluv, objednávek a jiných záznamů, stejně jako elektronických upozornění, pravidel a dokladů o transakcích vydaných provozovatelem nebo prostřednictvím internetových stránek. Tímto se uživatel vzdává práva či požadavků podle jakýchkoliv ustanovení, pravidel nebo zákona v jakékoliv oblasti s právní působností, které by vyžadovaly vlastnoruční podpis nebo doručení či uchování neelektronických papírových dokladů nebo plateb či náhrady jiným než elektronickým způsobem.

7.2  Tyto Smluvní podmínky a veškerá provozní či jiná pravidla zveřejněná na stránkách nebo související se službami provozovatele představují dohodu mezi provozovatelem a uživatelem.

7.3  Neuplatněním jakéhokoliv svého práva v rámci Smluvních podmínek se provozovatel tohoto práva nezříká.

7.4  Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv přenést svá práva a závazky na jinou osobu.

7.5  Provozovatel není odpovědný za ztrátu, škodu, zpoždění nebo nečinnost způsobené okolnostmi, které jsou mimo jeho kontrolu.

7.6 Je-li některá část těchto Smluvních podmínek v rozporu se zákonem, neplatná či nevymahatelná, považuje se za vyjmutou z těchto Smluvních podmínek a nemá vliv na platnost a vymahatelnost jejích ostatních ustanovení.

7.7  Tyto Smluvní podmínky nebo užívání internetových stránek a služeb nezakládají existenci společného obchodního partnerství, zaměstnaneckého nebo jiného vztahu mezi provozovatelem a uživatelem.

7.8  Osoba, která není účastná těchto smluvních podmínek nemá dle Zákona o Smlouvách (Práva třetích stran) Spojeného královstí z roku 1999 právo tyto smluvní podmínky vymáhat.

7.9  V případě stížnosti na služby nebo žádosti o podání bližších informací o užíváni služeb může uživatel kontaktovat provozovatele e-mailem na contact@claudiasweet.eu nebo poštou na adrese:

Claudia Bratosin (Claudia’s sweets)

Rybná 716/24

110 00 Praha

Česká republika

IČO: 08067431