fbpx
Prague, Czech Republic

Zásady ochrany osobních údajů

Tasty and beautiful cakes in Prague

Created with Sketch.

Zásady ochrany osobních údajů
Aktualizováno: 31. 1. 2020

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy a způsoby shromažďování Společnosti, používání a sdílení informací Uživatele v rámci používání našich služeb a informuje Uživatele o jeho právech a o tom, jak ho zákon chrání. Osobní data Uživatele používá Společnost za cílem poskytování a zlepšování svých služeb. Používáním služeb Společnosti souhlasí Užívatel se shromažďováním a užitím těchto informaci v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Význam a definice

1.1. Význam
Tam, kde se níže uvedená slova objevují s počátečním velkým písmenem, mají význam popsaný níže. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, jsou-li uvedena v jednotném nebo množném čísle.

1.2. Definice
Pro účely Zásad ochrany osobních dat platí:
• Pojem Uživatel označuje osobu užívající služby nebo společnost či jinou právnickou osobu, kterou tato osoba zastupuje při přístupu na stránky a jejich užívání.
• Pojem Společnost označuje společnost Claudia’s sweets.

 • Pojem Společník označuje řídící nebo částečně řídící subjekt, kde řízení znamená vlastnictví 50% nebo více akcií, podílu vlastního kapitálu nebo jiných jistin, které zakládají právo volit do funkce ředitele nebo jinou řídící kapacitu.
 • Pojmem Úcet se rozumí unikátní účet vytvořený pro Uživatele a umožňující mu přístup ke Službě či určité části Služeb Společnosti.
  • Pojem Internetové stránky označuje internetový obchod Claudia’s sweets dostupný na adrese https://claudiasweet.eu/
  • Pojmem Služby se rozumí Internetové stránky
  • Pojem Země označuje Českou republiku
  • Pojmem Poskytovatel služeb se rozumí osoba zpracovávající údaje jménem Společnosti. Může jím být třetí strana – firma nebo osoba zaměstnaná společností za účelem napomáhání fungování Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, provádění úkonů souvisejících se Službami nebo asistence Společnosti v analyzování užívání Služeb.
 • Pojem Osobní údaje označuje jakékoliv informace vztahující se ke konkrétnímu jednotlivci.
  • Pojem Údaje o užíváni označuje automaticky shromážděná data, buď generovaná při užívání Služeb nebo vyplývající ze samotné infrastruktury Služby (např. délka návštěvy stránky).
 1. Klíčové principy
  Společnost respektuje soukromí Uživatele. Společnost nemá zájem používat Osobní údaje Uživatele pro marketingové účely ve větším rozsahu. Kromě zpracování objednávky Uživatele může Společnost použít e-mailovou adresu Uživatele k těmto úkonům:
  • k poskytování a údržbě Služeb Společnosti, včetně monitorování užívání Služeb;
  • ke kontaktování Uživatele – e-mailem, telefonicky, pomoci SMS zpráv nebo jiným způsobem ohledně aktualizaci nebo informací o produktech a službách, včetně bezpečnostních aktualizací, v případě nutnosti nebo kdy je to žádoucí;
 • k informování Uživatele o speciálních nabídkách, jiném zboží a službách v nabídce Společnosti, které by Uživatel na základě předchozího nákupu mohly zajímat, pokud se výslovně nevyjádřil, že si nepřeje tyto informace dostávat;
  • ke zpracování požadavku Uživatele,
 1. Jaké údaje Společnost shromažďuje a sdílí a proč?

3.1. Registrace zákazníka, zpracování objednávky

K tomu, aby mohla Společnost zpracovat objednávku Uživatele, ukládá následující Osobní údaje:
• jméno a příjmení
• emailová adresa
• tel. číslo
• doručovací adresa (je-li využito doručovací služby)
• bankovní účet (je-li zvolena platba online, VISA kartou nebo bankovním převodem)

 1. Uchováváni osobních údajů Uživatele
  Společnost uchovává Osobní údaje Uživatele pouze po dobu nezbytně nutnou a za účelem popsaným v těchto podmínkách. Společnost uchovává Osobní údaje Uživatele v rámci své zákonné povinnosti (např. pokud má povinnost údaje uchovávat v souladu s příslušným zákonem) a pro případy řešení sporů a vymáhání svých smluvních dohod a zásad.

Společnost také uchovává Údaje o užíváni pro potřeby interní analýzy. Údaje o užívání jsou obecně uchovávány na kratší dobu kromě případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení zabezpečení nebo zlepšení funkčnosti služeb Společnosti – kromě případů, kdy je Společnost ze zákona povinna uchovat tyto údaje po delší dobu.

4.1. Přenos osobních údajů Uživatele
Informace Uživatele, včetně jeho osobních údajů, jsou zpracovány v provozních prostorech společnosti a na jiných místech, kde se zúčastněné strany podílí na zpracování údajů. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny a uchovávány v počítačích mimo region Uživatele, stát nebo oblast s právní působností, kde se zákony ošetřující ochranu osobních údajů mohou lišit od těch platných v zemi, kde Uživatel pobývá. Souhlas Uživatele s těmito podmínkami a následné poskytnutí těchto informací jsou brány jako souhlas s tímto přenosem. Společnost podnikne všechny nezbytné kroky, aby zajistila, že je s údaji nakládáno bezpečně a v souladu s těmito podmínkami, a že nebudou přeneseny jiné organizaci nebo do jiné země, aniž by byla zajištěno jejich zabezpečení.

4.2. Vydání osobních údajů Uživatele
Zákonná povinnost
Za určitých okolností může být od Společnosti požadováno vydat Osobní údaje Uživatele– vyžaduje-li to zákon nebo na oprávněnou žádost veřejných orgánů (např. soudu nebo vládního orgánu).

Ostatní zákonné požadavky
Společnost může vydat Osobní údaje Uživatele v dobré víře, považuje-li to za nutné za účelem:

 • jednání v souladu se zákonem,
  • ochrany a obrany práva a majetku společnosti
 • zamezení nebo vyšetření možného zneužití či poškození Služeb/Internetových stránek
  • ochrany osobní bezpečnosti Uživatelů služeb nebo veřejnosti
 • ochrany před trestně právní odpovědností

4.3. Zabezpečení osobních údajů Uživatele
Zabezpčeení Osobních údajů Uživatele je pro Společnost důležitá, ale Uživatel musí brát na vědomí, že žádný způsob přenosu dat přes internet nebo metoda elektronického uchovávání, není 100% bezpečný. Děláme co je v našich silách, abychom Osobní údaje Uživatelů chránili, ale nemůžeme zaručit jejich absolutní zabezpečení.

 1. Právní ustanovení
  Zásady ochrany osobních údajů Společnosti vychází z následujícího nařízení:
  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
 2. Jak spolčenost ukládá osobní údaje Uživatele?
  Údaje Uživatele jsou bezpečně uloženy na serverech v České republice, EU. Internetová komunikace používá kódování SSL/TLS.
 3. Únik dat
  Pokud dojde k úniku dat z databáze Společnosti nebo externího zpracovatele dat, uvědomíme všechny poškozené a příslušné orgány do 72 hodin.
 4. Změny v Zásadách ochrany osobních údaju
  Tyto Zásady se v budoucnu mohou měnit s tím, jak se vyvíjí legislativa a tyto internetové stránky. Pokud to zákon nevyžaduje, nebude Spolčenost o těchto změnách Uživatele informovat, doporučuje mu však, aby si tuto stránku čas od času zkontroloval.
 5. Kontakt
  Máte-li jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních dat, kontaktujte Společnos na: contact@claudiasweet.eu